Begroting 2020-2023

Meerjarenbegroting

Baten en lasten per programma

Werkwijze

  • In deze begroting worden, conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de raming van de baten en lasten van het komende jaar en de raming van de baten en lasten in meerjarenperspectief gepresenteerd.
  • Daarbij komen in het volgende overzicht afzonderlijk aan de orde:
  • de raming van baten en lasten en het saldo daarvan per programma;
  • indien van toepassing de raming van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
  • de raming van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
  • het geraamde resultaat voor en na bestemming.
  • Meer gedetailleerde informatie over de baten en lasten zijn per programma opgenomen in het programmaplan.
  • Daarnaast treft u verderop een totaaloverzicht aan van de in deze begroting opgenomen bedragen voor bijstellingen en ombuigingen.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

01 Samenleving

Lasten

48.555

47.566

45.844

45.290

43.748

42.933

Baten

11.994

9.908

10.141

10.552

9.394

9.969

Saldo van baten en lasten

-36.562

-37.658

-35.703

-34.738

-34.354

-32.965

02 Omgeving

Lasten

19.655

23.802

18.602

16.282

16.292

16.362

Baten

13.549

16.467

10.735

9.726

9.746

9.774

Saldo van baten en lasten

-6.106

-7.335

-7.867

-6.556

-6.547

-6.588

03 Organisatie

Lasten

17.637

15.009

13.771

13.234

13.013

12.878

Baten

3.897

669

554

441

332

299

Saldo van baten en lasten

-13.740

-14.340

-13.218

-12.793

-12.682

-12.579

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Lasten

3.617

2.925

3.592

5.015

6.444

8.004

Baten

60.275

59.218

58.071

59.411

60.590

61.910

Saldo van baten en lasten

56.657

56.293

54.479

54.396

54.146

53.906

Lasten

89.465

89.302

81.809

79.821

79.498

80.177

Baten

89.714

86.262

79.501

80.130

80.061

81.951

Saldo van baten en lasten

249

-3.040

-2.309

310

564

1.774

01 Samenleving

2.124

1.097

532

248

184

-1.116

02 Omgeving

167

465

1.595

239

223

189

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

-25

997

619

-611

-563

-313

03 Organisatie

-179

666

-54

-72

-23

-100

Totaal mutaties reserves

2.087

3.224

2.691

-195

-179

-1.340

Resultaat

2.336

184

383

114

385

434

ga terug