Begroting 2020-2023

Financiële positie

Dekkingsplan

Dekkingsplan

Het dekkingsplan voor deze meerjarenbegroting bestaat uit voorstellen afkomstig uit de Perspectiefnota 2019-2023 en een aanvullend dekkingsplan.

 

2020

2021

2022

2023

Voorstellen uit Perspectiefnota 2019-2023

       3.114

        3.078

        3.980

        4.489

Aanvullend dekkingsplan Begroting 2020

       1.457

        1.638

        2.282

        2.369

Totaal

      4.571

       4.716

       6.262

       6.858

Voorstellen Perspectiefnota 2019-2023
Onderstaande dekkingsvoorstellen zijn afkomstig uit de Perspectiefnota 2019-2023:

1.

Realiseren van wettelijk verplichte onderwijshuisvesting

20

20

20

20

2.

Uitvoering van de VVE en kinderopvang

0

0

0

0

3.

Logopediescreening

5

5

5

5

4.

Lokaal Educatieve Agenda

94

94

94

94

5.

Taalbevordering

0

80

120

160

6.

Kunst- en cultuureducatie

40

100

100

100

Totaal

159

299

339

379

1.

Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)

27

42

80

80

2.

Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten

21

35

49

49

3.

Privatiseren sportaccommodaties, verantwoordelijkheden gebruikers uitbreiden

0

0

0

0

Totaal

48

77

129

129

1.

Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen

0

275

412

412

2.

Het beëindigen van de overeenkomst voor de collectieve ziektekostenverzekering

45

45

45

45

3.

Het versoberen van bovenwettelijke verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand: bijstellen vermogenstoets

8

8

8

8

4.

Het versoberen van de bijzondere bijstand: het invoeren van een drempelbedrag van €134

40

40

40

40

Totaal

93

368

505

505

1-8.

Volumereductie Zorg in Natura

250

500

750

1.000

6.

Verlaging PGB jeugd

50

100

100

100

Totaal

300

600

850

1.100

1.

Verlaging PGB Wmo

50

50

50

50

2.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang LVB

0

0

0

0

3.

Algemene voorzieningen

145

145

145

145

4.

Maatwerkvoorzieningen

270

270

270

270

5.

Activerend werk

52

52

52

52

6.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

86

86

86

86

7.

Sociale raadslieden/administratieve ondersteuning

7

7

7

7

8.

Meerkostenregeling

200

200

200

200

9.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

20

114

114

114

10.

Right to Challenge

50

50

50

50

11.

Innovatieve middelen

200

200

200

200

Totaal

1.080

1.174

1.174

1.174

1.

Pas op de plaats bestemmingsplannen/ omgevingsplannen

31

41

36

16

2.

Omgevingsvisie: beperkt en compact (2A)

0

0

50

80

3.

Omgevingsplan

PM

PM

PM

PM

4.

Afwijken bestemmingsplan / omgevingsplan (2C)

3

4

5

5

5.

Milieuleges invoeren (2D)

0

24

24

24

6.

Kostendekkende bouwleges (2D)

PM

PM

PM

PM

7.

Handhaving en toezicht omgevingsvergunningen (ODRA) (2D)

PM

PM

PM

PM

8.

Uitvoering visie Landgoederen stopzetten (2F)

0

45

45

45

9.

Project herstructurering bedrijventerreinen stopzetten (2J)

1.300

0

0

0

10.

Inrichting openbare ruimte conform PvE (materialen en areaal) (2A)

PM

PM

PM

PM

Totaal

1.334

114

160

170

1.

Actualiseren Nota wonen

11

2.

Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties

PM

PM

PM

PM

3.

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorporaties

8

8

8

8

4.

Stopzetten campagne bewust wonen

5

5

5

5

Totaal

13

13

24

13

1.

Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek

54

54

54

2.

Heldere prestatieafspraken met TVAN

3.

Het budget voor Toerisme, Kunst en Cultuur tot en met 2021 wordt ingezet voor productontwikkeling

0

0

28

25

4.

Inzet Papiermuseum en centrum landschap voor kunst en cultuur

0

0

0

0

Totaal

0

54

82

79

1.

Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken (2O)

10

20

30

40

3.

Afsluiten onverharde wegen (termijn 1 tot 5 jaar: €10)

2

4

6

8

4.

Voorkomen areaaluitbreiding

0

0

0

0

5.

Afstoten bossen en landgoederen (2Q)

0

PM

PM

PM

8.

Onderhoudsniveau groen versoberen (2O)

PM

130

130

130

Totaal

12

154

166

178

1.

Formatie en bedrijfsvoering

75

225

562

750

Totaal

75

225

562

750

Op basis van het bij de behandeling van de perspectiefnota aangenomen amendement zijn de volgende voorstellen niet opgenomen in het dekkingsplan:

  • Kostendekkend maken van aanleg invalidenparkeerplaats;
  • Invoeren van betaald parkeren;
  • Versoberen beheer en onderhoud speelplaatsen en straatmeubilair.

Voor een toelichting op de voorstellen verwijzen wij u naar de Perspectiefnota 2019-2023.

Aanvullend dekkingsplan Begroting 2020
Aanvullend op de uit de in de Perspectiefnota 2019-2023 voorgestelde dekkingsvoorstellen, worden in deze Begroting 2020 de volgende dekkingsvoorstellen gedaan:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanpassingen perspectiefnota

2O. Motie Onderhoudsniveau groen versoberen

133

1

1

1

3C. Aanpassing taakstelling bedrijfsvoering

173

145

40

Tweede fase perspectiefnota

1E. Heffen leges kinderopvang

7

7

7

7

1E. Extra leges heffen drank en horeca

1

2

2

2

2A. Gebiedsvisies

6

6

6

6

2E. Verhogen leges ontheffing blauwe zone

1

1

1

1

2G. Milieu en duurzaamheid

18

18

2H. Uitvoeringsbudget energie en klimaat

9

9

9

9

2L. Open monumentendag

3

3

3

3

2J. Afschaffen enquête MKB

3

3

3

3

2J. Ondernemersbijeenkomst 1 ipv 2x per jaar

3

3

3

3

2N. Maatregelen afvalverwijdering en -verwerking

312

365

365

365

2N. Verlaging afvalstoffenheffing

-312

-365

-365

-365

3A. Heffen leges gezondheidsverklaring

4

4

4

4

Overige maatregelen

1H. Prognose middelen jeugdzorg inkomst

442

442

2M. Toerekening overhead aan product riolering en straatreiniging

75

108

119

110

2M. Kostendekkende rioolheffing

437

422

422

422

2N. Kostendekkende afvalstoffenheffing

134

137

139

140

Septembercirculaire 2019 muv accres

-11

258

303

299

Septembercirculaire accres ivm loon- en prijsontwikkeling

184

415

554

Verkoop aandelen ACV

126

-8

-8

-8

Onvoorzien

70

70

70

70

4B. OZB 

283

283

283

283

Totaal

1.457

1.638

2.282

2.369

1H. Prognose middelen jeugdzorg inkomst
Gemeenten krijgen extra middelen vanwege de grote tekorten op Jeugdzorg. Formeel zijn deze extra middelen toegekend voor de jaren 2020 en 2021. Voor de jaren daarna maken deze nog geen onderdeel uit van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Op basis van de afgesproken richtlijn tussen ministerie van BZK, VNG en de provinciale toezichthouders wordt het de gemeenten evenwel toegestaan om de incidentele middelen zoals te ontvangen in 2020 en 2021 ook mee te nemen in de begroting voor 2022 en 2023. In deze begroting is deze te verwachten extra opbrengst opgenomen. Het risico wordt betrokken bij de berekening van het weerstandsvermogen.

2M. Toerekening overhead aan product riolering en straatreiniging/ 2M. Kostendekkende rioolheffing/ 2N. Kostendekkende afvalstoffenheffing
In navolging van het uitgangspunt van kostendekkende tarieven vanwege afval en riool, is onderzocht of de kostentoerekening adequaat plaatsvindt. In het verleden is besloten de kosten vanwege overhead en BTW niet volledig door te berekenen in de kosten. In deze begroting worden deze kosten wel doorberekend. Hier wordt een nieuwe keuze gemaakt waardoor het tarief voor Rioolheffing stijgt.

Septembercirculaire
Op basis van de nieuwe begrotingsuitgangspunten is de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in principe gebaseerd op de meicirculaire. Ten aanzien van de septembercirculaire stellen wij voor het voorzichtigheidsprincipe te hanteren.
De septembercirculaire laat voor 2019 een negatief resultaat zien doordat het rijk minder geld uitgeeft dan was begroot. Vanaf 2020 verwacht het rijk meer geld uit te geven en dat werkt door in de uitkeringen van het Gemeentefonds. Het instabiele karakter van de septembercirculaire maakt dat de verwerking daarvan in de meerjarenbegroting terughoudend wordt benaderd. Met het oog op de gewenste financiële stabiliteit én daarmee een vermindering van de afhankelijkheid van deze fluctuaties. We verwerken de septembercirculaire daarom alleen voor die onderdelen die meerjarig stabiel zijn in te schatten. Dat betekent concreet dat de verwerking van een stijging of daling van het zogenaamde acres, zo veel als mogelijk wordt gereserveerd binnen de algemene reserve en daarmee niet leidt tot een hoger begrotingssaldo. We stellen wel voor om het extra accres in te zetten voor de extra loon- en prijstijgingen die in de septembercirculaire wordt verwacht ten opzichte van eerdere prognoses in de meicirculaire.

Verkoop aandelen ACV
Gemeente Renkum is aandeelhouder van de ACV. De aandeelhoudersovereenkomst bepaalt dat eens in de vijf jaar een herijking van het aandeelhoudersbelang zal plaatsvinden. Het aantal aandelen is gebaseerd op het voor elke gemeente gewogen gemiddelde gebaseerd op: de in die gemeente behaalde omzet, het aantal aansluitingen in die gemeente en het aantal inwoners van die gemeente. Daarnaast is gemeente Renswoude voornemens per 1 januari 2020 aandeelhouder te worden van de ACV.
Gemeente Renkum dient aandelen te verkopen. Per saldo ontvangen we € 134.059 (het verschil tussen de marktwaarde en de nominale waarde). Als gevolg van een lager percentage in het totale aandelenkapitaal van de ACV wordt structureel minder dividenduitkering ontvangen. Het regulier dividend (van 6% over het nominale aandelenkapitaal) zal tot een vermindering van  € 7.741 leiden.

Onvoorzien/ 4B. OZB
Het voorgestelde scenario gaat er van uit dat we als gemeente de activiteiten die we nu uitvoeren ook in de komende jaren voortzetten. Dit scenario stuurt aan op de gewenste financieel stabiele toekomst. De uitgangspunten worden toegepast en er is sprake van realistisch begroten en beter sturen op budgetdiscipline. De septembercirculaire wordt terughoudend maar wel gedeeltelijk ingezet om daarmee te kunnen groeien naar een stabiele situatie.
Na doorrekenen van de begroting passend bij de principes van dit scenario bleek het niet mogelijk een meerjarig positief sluitende begroting te realiseren. Daarom stellen wij voor de post onvoorzien te verlagen met € 70.000 en de OZB te verhogen met 4%. Alleen met deze toevoeging is de gewenste meerjarige stabiliteit te bereiken zonder dat er (opnieuw) een noodzaak is om in te grijpen in doelstellingen/ taken van de gemeente.

ga terug