Begroting 2020-2023

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf worden het beleid en de risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering beschreven. Om de doelstellingen die we hebben genoemd in de programma’s te kunnen realiseren is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Criteria met betrekking tot een goede bedrijfsvoering zijn daarbij:

  • rechtmatigheid: handelen volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • betrouwbaarheid: de (wettelijke) regels voorspelbaar uitvoeren en handhaven;
  • transparantie: inzicht bieden in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende processen;
  • doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;
  • doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren;
  • responsiviteit: inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.

De beleidsvoornemens op het gebied van de bedrijfsvoering hangen nauw samen met de in het programma Organisatie genoemde voornemens.

ga terug