Begroting 2020-2023

Voorwoord van de wethouder

De gemeente Renkum bevindt zich in financieel zwaar weer. De opgave om de basis op orde te krijgen is door de stijgende tekorten op de middelen voor zorg en ondersteuning en de instabiliteit van het gemeentefonds groter geworden dan aan het begin van deze coalitieperiode.

Wij willen een zelfstandige gemeente blijven, onze taken goed kunnen blijven uitvoeren en een betrouwbare overheid voor onze inwoners en partners zijn. We willen verantwoordelijkheid nemen en daadkrachtig besturen. Daarom stellen we u in deze begroting maatregelen voor die gericht zijn op duurzame stabiliteit. Zo houden we wat ons kenmerkt in stand: een gemeente met een prachtig natuurlijk landschap, die haar bijzondere geschiedenis levend wil houden, waar we elkaar kennen en hulp en ondersteuning is voor wie dat nodig heeft.

In deze begroting zeilen we budgettair scherp aan de wind, komen we in control door ons te houden aan onze financiële spelregels en zetten we in op een gemeentebreed toereikend voorzieningenniveau. 

De vele ombuigingen en besparingen in de verschillende domeinen hebben ook hun weerslag op onze ambtelijke organisatie. Op het formatiebudget wordt de komende jaren flink bezuinigd. Tegelijkertijd is het noodzakelijk in te blijven zetten op de ontwikkeling van de organisatie. De komende jaren is het belangrijk dat bestuur en organisatie hier samen aan blijven werken. We kijken er dan ook naar uit dat samen met uw raad te doen.

ga terug