Begroting 2020-2023

Financiële doelen

Inleiding

Wij staan voor gezonde gemeentefinanciën en een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent een evenwichtige begroting op de korte en de lange termijn. Op dit moment staan de financiën van de gemeente onder druk. Dit betekent dat wij voor een grote uitdaging staan, waarbij lastige keuzes moeten worden gemaakt.

Wij zorgen voor voldoende reserves voor het afdekken van risico's en het opvangen van onvoorziene tegenvallers. Met ingang van deze begroting brengen wij ons weerstandsvermogen naar een 'uitstekend' niveau.

Helaas ontkomen wij er niet aan om de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) opnieuw te verhogen. Ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing laten een stijging zien. Een niet gemakkelijke, maar wel onvermijdelijke keuze vanwege de financiële uitdaging die we hebben.

In de financiële onderdelen van deze begroting gaan we in op de financiële positie van onze gemeente. Ook geven we aan hoe onze meerjarenbegroting eruit ziet. Naast de baten en lasten binnen de programma's, zijn er ook geldstromen die niet specifiek bij een programma thuishoren. Deze worden toegelicht in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

ga terug