Begroting 2020-2023

Financiële positie

Uitkomst begroting

Inleiding

  • Om de Begroting 2020 in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig inzicht te hebben in de financiële positie van onze gemeente.
  • Om dit te kunnen beoordelen wordt eerst stilgestaan bij de uitkomsten van de (meerjaren) begroting. Verderop komt onze balanspositie aan de orde.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Meerjarenbegroting na najaarsnota

621

-463

-830

-1.731

-1.962

Openstaande taakstellingen

0

-2.682

-2.468

-2.317

-2.317

Geld vragende voorstellen

-437

-1.026

-1.303

-1.830

-2.145

Dekkingsplan

0

4.554

4.716

6.262

6.858

Meerjarenbegroting

183

383

114

385

434

Specificaties:

Openstaande taakstellingen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Sociaal domein

0

-2.248

-2.317

-2.317

-2.317

Opgave duurzaam financieel evenwicht

0

-434

-151

0

0

Totaal

0

-2.682

-2.468

-2.317

-2.317

Uitkomst begroting

  • Uit het gepresenteerde overzicht van baten en lasten volgen de uitkomsten van de meerjarenbegroting per jaar.
  • Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de Voorjaarsnota 2019 (vastgesteld raad 26 juni) en de Najaarsnota 2019 die gelijktijdig met deze begroting wordt behandeld.
  • Uit dit overzicht blijkt dat de begroting meerjarig positief is.
ga terug