Begroting 2020-2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Voor de inventarisatie van risico’s zijn de risico’s ingedeeld naar de programma’s in de begroting. Niet alle risico’s zijn daadwerkelijk risico’s voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Risico’s waarvoor reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen in deze inventarisatie. Dit geldt ook voor risico’s waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie een post onvoorzien is opgenomen.

Van de risico’s is beoordeeld:

  • of het een incidenteel (I) of structureel (S) risico betreft;
  • wat de kans is dat het risico zich voordoet op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot);
  • wat het financiële gevolg van het risico is van een schaal van 1 (€ 0 - € 25.000) tot 5 (meer dan €250.000);
  • de totale score door de kans te vermenigvuldiging met het financiële gevolg;
  • hoe het risico zich geeft ontwikkeld na de vorige rapportage (gestegen +; gelijkgebleven =; gedaald -/-)
  • met welk risicobedrag is gerekend voor 2020.

De belangrijkste risico’s voor onze gemeente (met een score > 10) zijn weergegeven in de volgende tabel.

P

Risico

Omschrijving

I/S

Kans

Omvang

Score

Ontwikkeling

Bedrag 2020

1

Wmo en jeugdwet

Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie.
Taakstelling Sociaal domein kan niet worden gerealiseerd.

I

5

5

25

=

247.000

1

Inkomensvoorziening

Bij de vaststelling van het voorlopige macrobudget voor 2019 heeft het Rijk besloten ten gunste van gemeenten af te wijken van de CPB ramingen t.a.v. beleindseffecten. Het macrobudget was voor 2019 voorlopig hoger vastgesteld maar is eind april 2019 naar beneden bijgesteld op basis van conjunctuurinvloed en realisatie 2018. Voor Renkum betekende dit een daling van de voorlopige Rijksbijdrage van € 274.000.
De verwachting is dat zowel de definitieve Rijksbijdrage 2019 en de voorlopige Rijksbijdrage 2020 een verdere daling laten zien. Hoe het macrobudget 2020 zich in de loop van het jaar gaat ontwikkelen hangt af van de landelijke realisatie over 2019, de economische verwachtingen en de ontwikkeling van de werkloosheid.  
De lasten van bijstand worden begroot op het toegekende rijksbudget plus het maximale eigen risico voor de gemeente. Vanaf 2019 bedraagt het drempelpercentage voor het eigen risico 7,5%. Voor zover het tekort de 7,5% overstijgt, kan de gemeente een vangnetuitkering bij het Rijk aanvragen. Een tekort tussen de 7,5% en 12,5% komt voor 50% voor eigen risico van de gemeente. Dat deel van een tekort dat de 12,5% overstijgt komt volledig voor de vangnetuitkering in aanmerking.  
Daarnaast houden wij meerjaars rekening met een negatieve bestandsontwikkeling door een verwacht afvlakken van de huidige hoogconjunctuur vanaf 2020.

I

2

5

10

+

82.000

2

Verkeer

(Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de budgetten onder druk.

S

2

5

10

=

25.000

2

Afvalverwijdering en -verwerking

Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin inwoners afval scheiden. Daarnaast kunnen de verwerkingstarieven van sommige afvalstromen gedurende het kalenderjaar wijzigen.  Wanneer dit afwijkt van de prognoses, komt dit ten laste / gunste van de voorziening.

S

5

4

20

+

150.000 tlv voorziening afvalstoffenheffing

2

Boombeheer

Verhoogd veiligheidsrisico en schade door achterstallig onderhoud, risico van takbreuk door boomziektes. Geld beschikbaar vanuit reserve.

I

5

5

25

-/-

0

2

Openbare verlichting

Additionele inkomsten zorgen voor een kostendekkende businesscase. Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van reële aannamen en terughoudende berekeningen. Echter het blijft niet geheel te voorspellen welke effecten toekomstige ontwikkelingen daadwerkelijk hebben op de hoeveelheid additionele inkomsten.

S

2

5

10

=

0 (risico ontstaat vanaf 2024)

2

Landschap

Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, Reuzenbereklauw en plaagsoorten als eikenprocessierups.

I

5

4

20

=

158.000

3

Uitkering  WGA

Eigen risico over WGA uitkering en re-integratie van personeel.

I

3

5

15

=

125.000

3

AVG

Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming

I

3

5

15

=

250.000

3

Connectie

Risico dat taken niet worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

I

2

5

10

-/-

0

3

Gemeentelijke gebouwen

Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt per object aangevraagd.

I

5

5

25

+

225.000

3

Taakstellingen

Risico dat taakstelling niet tijdig worden gerealiseerd

I

3

5

15

+

125.000

F

Algemene uitkering

Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen.
Risico van een uitname uit het gemeentefonds voor stijgende declaraties binnen het Btw-compensatiefonds.
Risico dat extra middelen voor jeugd niet structureel worden toegekend.

I

3

5

15

+

350.000

F

Loon- en prijsstijgingen

Risico dat gereserveerd bedrag voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitkering en belastingen voor 2020 onvoldoende is om inflatie te compenseren.

I

3

5

15

+

203.000

F

Verruiming Btw-sportvrijstelling

Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk.

S

2

5

10

=

30.000

Het totaal van de risicobedragen per programma is als volgt becijferd.

Risico’s
Bedragen x
€ 1.000

2019
Inc

2019
Str

2020
Inc

2020
Str

2021
Inc

2021
Str

2022
Inc

2022
Str

2023
Inc

2023
Str

Samenleving

236

0

428

45

658

0

840

0

989

0

Omgeving

49

0

306

78

34

0

34

0

34

0

Organisatie

5

0

639

0

71

0

82

0

148

0

Financiën

34

0

405

244

412

0

242

221

12

0

Totaal

323

0

1.778

367

1.175

0

1.197

221

1.182

0

ga terug