Begroting 2020-2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Daarbij worden incidentele en structurele weerstandscapaciteit onderscheiden.
Met het eerste wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau dat de gemeente haar burgers wil aanbieden.
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het bestaande beleid.

Onze weerstandscapaciteit voor de jaren 2019 tot en met 2023 is als volgt:

Weerstandscapaciteit
Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal

Structurele capaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

2.023

2.023

Begrotingsruimte

0

Kostenreductie   

0

Totaal structureel

0

2.023

0

0

0

2.023

Incidentele capaciteit

Post onvoorzien

95

95

95

95

380

Weerstandsreserve

1.734

1.734

Restant reserve Sociaal domein

1.602

1.602

Stille reserves

0

Begrotingsruimte

383

114

385

434

1.316

Reservering accres sept.circulaire

306

432

251

989

Kostenreductie

0

Totaal incidenteel

3.336

784

641

731

529

6.021

Totaal weerstandscapaciteit

3.336

2.807

641

731

529

8.044

ga terug