Begroting 2020-2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is het verplicht een aantal financiële kengetallen op te nemen in de begroting en de jaarstukken. Het betreft de volgende kengetallen:

  • netto schuldquote;
  • netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen;
  • solvabiliteitsratio;
  • kengetal grondexploitatie;
  • structurele exploitatieruimte;
  • belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden.

De uitkomst van deze kengetallen voor onze gemeente is weergegeven in de volgende tabel.

Financiële kengetallen

Rek. 2018

Begr.
2019

Begr.
2020

Begr.
2021

Begr.
2022

Begr.
2023

Netto schuldquote

34%

35%

45%

49%

54%

53%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

28%

29%

39%

43%

48%

48%

Solvabiliteitsratio

27%

27%

22%

19%

19%

19%

Grondexploitatie

1%

1%

1%

0%

0%

0%

Structurele exploitatieruimte

1%

0%

-5%

1%

1%

2%

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar

116%

127%

135%

nb

nb

nb

Beoordeling ontwikkeling kengetallen
De netto schuldquote laat door de jaren heen een stijging zien. Dit laat zich verklaren door grote investeringen in scholen, wegen en riolering waarvoor externe financiering wordt aangetrokken. Gezien de huidige rente vormt de bijbehorende rentelast een relatief beperkt onderdeel van de gemeentelijke uitgaven.
De solvabiliteitsratio, oftewel het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal laat een daling zien. Ook dit heeft te maken met de eerder genoemde investeringen.
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Het aantal lopende projecten, en daarmee ook de resterende grondwaarde, is beperkt.
De structurele exploitatieruimte is beperkt. Voor 2020 is het structurele begrotingssaldo negatief doordat we de reserve bedrijventerreinen inzetten om te komen tot een sluitende begroting.
De woonlasten liggen hoger dan het landelijke en het Gelderse gemiddelde.

De provincie Gelderland gaat voor de beoordeling van de gemeentelijke begroting uit van een categorisering van de kengetallen. Zij nemen de netto schuldquote niet mee in hun oordeel. De omvang van het weerstandsvermogen wordt daarentegen wel meegenomen in het oordeel. De categorieën, zijn opgenomen in de volgende tabel. De score van Renkum voor 2020 is vetgedrukt weergegeven.

Kengetallen

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

Solvabiliteitsratio

 > 50 %

20 - 50 %

 < 20 %

Grondexploitatie

 < 20 %

20 - 35 %

 > 35 %

Structurele exploitatieruimte

Begr. en MJB > 0 %

Begr. of MJB > 0 %

Begr. en MJB < 0 %

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar

< 95 %

95 - 105 %

> 105 %

Weerstandsvermogen

> 100 %

80 - 100 %

< 80 %

De intentie is dat gemeenten zelf normen vaststellen en hierop gaan sturen. Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie moeten worden beoordeeld is daarmee ook aan de gemeente zelf.
Voor de bepaling van de toezichtsvorm (repressief of preventief toezicht) blijft het reëel en structureel sluitend zijn van de (meerjaren)begroting het bepalende criterium.

ga terug