Begroting 2020-2023

Bedrijfsvoering

Organisatie en formatie

In 2019 is een Strategische Personeelsplanning (SPP) opgesteld. Dit geeft inzicht in de huidige en toekomstig benodigde capaciteit en  kwaliteit. De SPP en het financiële kader is leidend voor de ontwikkeling van de formatie en de invulling daarvan. Het financiële kader neemt de komende jaren af door de invulling van de taakstelling op organisatie en bedrijfsvoering dat deels is vertaald naar het formatiebudget.

Voorheen werd alleen het decentrale formatiebudget in deze paragraaf opgenomen. In 2019 zijn maatregelen genomen om het inzicht in en de sturing op de personeelsbudgetten te vergroten. Dit betekent dat er budgetten in de begroting nu op andere plekken worden verantwoord. De extra middelen voor ziektevervanging en uitloop die vorig jaar zijn toegekend, zijn toegevoegd aan het decentrale formatiebudget. Daarnaast staan de lasten a.g.v. mobiliteit en uitstroom nu op één centrale plek waardoor de centrale sturing op deze post is versterkt.

Het decentrale formatiebudget laat in onderstaande tabel in 2020 een stijging zien van bijna € 1,2 mln. t.o.v. 2019. Dit wordt voor € 360.000 veroorzaakt doordat de in 2019 extra beschikbaar gestelde middelen voor uitloopschalen en ziektevervanging zijn toegevoegd aan het formatiebudget. In 2019 stond dit budget onder de overige personeelsbudgetten. Voor het resterende deel (€ 791.000) is de toename met name het gevolg van de verwerking van de nieuwe CAO en het reëel begroten van de werkgeverslasten. Dit verklaart ook de stijging in de gemiddelde loonsom. De loonontwikkeling voor de jaren 2021 e.v. is op de stelpost loon- en prijsontwikkeling begroot en zal jaarlijks in de begroting aan het formatiebudget worden toegevoegd op basis van de werkelijke loonontwikkeling.

In 2019 is de externe inhuur aanzienlijk afgebouwd. In het decentrale formatiebudget is voor 2020 nog ongeveer 8% aan flexibele ruimte aanwezig. Deze ruimte is minimaal nodig om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

Formatiebudget ontwikkeling

(x 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Decentraal formatiebudget

12.243

13.405

13.405

13.405

13.405

Centraal formatiebudget

405

703

596

494

396

Totaal formatiebudget

12.648

14.108

14.001

13.899

13.801

Gemiddelde loonsom

65.848

72.928

ga terug