Begroting 2020-2023

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Onvoorzien

  • Op basis van artikel 4 van de Financiële verordening 2017 bedraagt de post onvoorzien die in deze begroting is opgenomen € 165.000.
  • In deze begroting wordt voorgesteld om deze post te verlagen naar € 95.000.
  • Onvoorziene uitgaven die zich in de loop van het begrotingsjaar voordoen, kunnen door het college ten laste van de stelpost worden gebracht.
  • Daarbij moet worden voldaan aan de voorwaarde dat het een onvoorziene èn onuitstelbare èn onvermijdbare gebeurtenis betreft.
  • Structurele onvoorziene uitgaven kunnen alleen het eerste jaar ten laste van de stelpost worden gebracht.
  • Deze uitgaven zullen dus in het volgende begrotingsjaar meegenomen moeten worden in de begroting.
ga terug