Begroting 2020-2023

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Retributies
Met ingang van 2006 kent de gemeente Renkum de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing als retributies.

Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt dat de kosten voor 100% gedekt moeten worden door de inkomsten.
Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende kosten:

  • alle lasten en baten zoals geraamd op het product 2N. Afvalverwijdering en -verwerking;
  • straatreiniging;
  • 100% van de kwijtscheldingen over de Afvalstoffenheffing;
  • toegerekende overhead;
  • De compensabele btw met betrekking tot product 2N. Afvalverwijdering en -verwerking.

Tarieven
In 2017 is overgegaan naar een nieuwe manier van inzamelen. Bij het nieuwe betalingssysteem wordt uitgegaan van het in rekening brengen van het vastrecht per aansluiting inclusief een gemiddeld aantal aanbiedingen per jaar. Na afloop van het kalenderjaar vindt de afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal aanbiedingen over het voorgaande jaar. Tegelijkertijd ontvangt men de aanslag van het vastrecht voor het nieuwe jaar.

Als gevolg van reguliere kostenstijgingen en afname van de inzet egalisatievoorziening afvalstoffenheffing moet de opbrengst van de afvalstoffenheffing toenemen met € 453.000.
Vervolgens worden er bezuinigingsmaatregelen (scenario 1) voorgesteld die weer een verlaging van de afvalstoffenheffing van € 311.500 tot gevolg heeft.
Verder wordt gestreefd naar een 100% kostendekkende heffing waarbij de volledige BTW en overhead (totaal € 135.000) en een bedrag van € 65.000 voor straatreiniging wordt meegenomen. Hierdoor neemt de afvalstoffenheffing toe met € 200.000.
De totale opbrengst afvalstoffenheffing voor 2020 moet hierdoor € 3.865.000 bedragen.

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de voorziening per 31-12-2019 op € 400.000 uitkomt. Dit is lager dan vorig jaar was verwacht. Dit betekent dat de voorziening niet gebruikt kan worden om eventuele tariefstijgingen op te vangen.

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing vertoont per 31 december 2018 een saldo van € 686.000. Hieronder wordt de begroting van het verloop van de egalisatievoorziening weergegeven:

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Bedragen

Mutaties

Stand per 31 december

Stand 31-12-2018

686.000

Onttrekking 2019

- 181.000

Verwacht resultaat 2019

- 105.000

Stand 31-12-2019

400.000

Onttrekking 2020

- 90.000

Stand 31-12-2020

310.000

Onttrekking 2021

0

Stand 31-12-2021

310.000

Geen onttrekking

0

Stand 31-12-2022

310.000

Geen onttrekking

0

Stand 31-12-2023

310.000

Hieronder worden de aanpassingen van de tarieven voor 2020 weergegeven.

Structurele aanpassing tarieven (waarbij het variabel deel van de tarieven stijgen)
De kosten om fijn huishoudelijk restafval te verwerken zijn de afgelopen 10 jaren gestegen als gevolg van indexeringen. Vanaf 1 januari 2020 gaat een nieuw contract in voor de verwerking van restafval waardoor het tarief per ton stijgt van € 74,68 naar € 101,50. Daar bovenop komt de verbrandingsbelasting die door het Rijk is ingesteld om gemeenten te motiveren afval beter te scheiden zodat er meer grondstoffen worden hergebruikt. De verbrandingsbelasting is Prinsjesdag 2018 bepaald op € 32,12. De totale kosten om in 2020 restafval te verbranden komt daarmee uit op € 133,62 per ton. Op jaarbasis bekent dit dat de verwerkingskosten van 2.600 ton fijn restafval stijgen van € 194.168 naar € 347.412. Een verschil van maar liefst € 153.244. Dit komt neer op een prijsstijging van zo’n 79%.

Een manier om meer inzichtelijk te maken dat het verbranden van restafval duurder is geworden is deze tariefstijging (gedeeltelijk) door te berekenen in het variabele tarief van de afvalstoffenheffing. Deze keuze past in het principe van ‘de vervuiler betaalt’.
In het jaar 2018 waren de totale inkomsten van het variabele deel van de afvalstoffenbegroting ongeveer € 429.000. Indien de volledige kostenstijging van het restafval doorberekend wordt naar het variabele tarief dan betekent dit dat de tarieven van het variabele tarief fors verhoogd moeten worden met 35%. Daarom stellen wij voor de stijging te verdelen tussen het variabele en vaste deel.

Wij stellen voor als gevolg van de kostenstijging de volgende tarieven in rekening te brengen:

Volume

Huidig tarief (2017-2019)

Voorgesteld tarief per 2020

30L

0,50

0,68

60L

1,00

1,36

140L

3,00

4,05

240L

5,00

6,75

De huidige tarieven voor het aanbieden van restafval worden sinds de invoering van het ‘betalen per keer’ gehanteerd en zijn sindsdien ongewijzigd. Een prijsverhoging na 3 jaar is dan ook te rechtvaardigen. Gezien de stijging van de kosten om restafval te verwerken is een tariefstijging dan ook redelijk. Een bijkomend voordeel van deze maatregel is dat inwoners een extra prikkel krijgen om restafval beter te scheiden waardoor het scheidingspercentage naar verwachting omhoog gaat. Wanneer deze maatregel leidt tot ongeveer 1 tot 2% minder restafval betekent dit een afname van ongeveer 40 ton. Dit gescheiden afval moet op een andere, goedkopere, manier verwerkt worden daardoor een voordeel ontstaat van ongeveer € 3.500.

Een nadeel van de tariefstijging is dat dit mogelijk leidt tot bij plaatsingen naast de ondergrondse containers en afvaldumpingen waardoor mogelijk meer inzet van de gemeentelijke BOA’s nodig is. De reden hiervan is dat door de tariefstijging het voor sommige inwoners het aantrekkelijker wordt afval niet in de container of kliko aan te bieden.

Een vergelijking met andere gemeenten naar de huidige tarieven voor het legen van een 140 liter kliko levert de onderstaande tabel op:

Gemeente

Tarief 2018
140 liter

Ede

4,20

Veenendaal

4,85

Westervoort

6,91

Duiven

2,53

Overbetuwe

6,70

Nederbetuwe

4,67

Zevenaar

5,00

Met een toekomstig tarief van € 4,05 voor het legen van een 140 liter kliko is de gemeente Renkum nog altijd één van de voordeligste gemeenten voor wat betreft het aanbieden van restafval. Deze maatregel kan ingevoerd worden per 2020.

De ontwikkeling van de huishoudens heeft een voordelig effect op de tarieven zodat deze minder stijgen dan de stijging van de totale opbrengst.

De tarieven voor 2020 op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de volgende tabellen.

Vastrecht
Bedragen in euro’s

2020

2019

Tarieven

1-persoon

215,90

203,70

2-persoons

232,40

221,80

3-persoons of meer

253,10

243,10

Variabel
Bedragen in euro’s

2020

2019

Tarieven

Laagbouw

Per aanbieding restafval met een 140 liter restafval kliko

4,05

3,00

Per aanbieding restafval met een 240 liter restafval kliko

6,75

5,00

Hoogbouw

Per aanbieding restafval met een zak van 60 liter

1,36

1,00

Per aanbieding restafval met een zak van 30 liter

0,68

0,50

In bepaalde hoogbouw (serviceflats) komt het ook voor dat de huishoudens niet zelfstandig het afval in de ondergrondse containers deponeren. Hierbij wordt alleen een vast bedrag aan afvalstoffenheffing in rekening gebracht. De tarieven voor de serviceflats bedragen dan:

Afvalstoffenheffing serviceflats
Bedragen in euro’s

2020

2019

Tarieven

1-persoon

253,10

233,20

2-persoons

285,30

262,80

3-persoons of meer

308,30

284,10

Om de nieuwe tarieven te kunnen vergelijken met de huidige tarieven is er een aanname gemaakt van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit is voor kliko's gemiddeld  5,6 keer voor een één persoon-, 9,0 keer voor een twee persoons- en 11,7 keer voor een 3 of meer persoonshuishouden. Omgerekend komt dit uit op de volgende bedragen:

Afvalstoffenheffing
Bedragen in euro’s

2020

2019

2018

2017

Tarieven

1-persoon

242,36

224,00

214,60

205,00

2-persoons

274,93

254,70

244,00

233,70

3-persoons of meer

308,38

285,80

273,70

262,40

Wijziging
t.o.v. vorig jaar

8,0%

4,4%

4,5%

-/- 6,5%

Opbrengsten
De geraamde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing 2020 op basis van bovengenoemde uitgangspunten bedragen € 3.865.000.

Onderstaand overzicht geeft het dekkingspercentage afvalstoffenheffing over 2020 weer.

Kosten c.q. toe te reken kosten en opbrengsten
Bedragen in € 1.000

2020

Afvalverwijdering en verwerking

Doorberekende salarissen en overig personele kosten

105

Afschrijvingen

125

Toegerekende rente

60

Directe lasten

3.032

Onttrekking uit de voorziening afval

-90

Overige inkomsten

-402

Subtotaal

2.830

Toe te rekenen overhead

135

BTW

595

Straatreiniging

160

Kwijtscheldingen

145

Totaal

3.865

Dekkingspercentage inkomsten

100,0%

ga terug