Begroting 2020-2023

Lokale heffingen

Belastingen

De gemeente Renkum onderscheidt de volgende belastingen:

  • Onroerende zaakbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Hondenbelasting

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de uitgangspunten voor de tariefstelling van deze belastingen. Vervolgens komen achtereenvolgens de genoemde belastingen aan de orde.

Uitgangspunten tariefstelling
De uitgangspunten voor de jaarlijkse tariefstelling voor de belastingen is als volgt vastgesteld:

  • Een trendmatige verhoging op basis van het inflatiepercentage voor de materiële consumptie (1/2) en lonen en salarissen (1/2) volgens de septembercirculaire;
  • Bijstelling van de trendmatige verhoging achteraf op basis van actuele gegevens over het inflatiepercentage voor de achterliggende jaren (maximaal 2 jaar) volgens de laatste circulaire Gemeentefonds.

De inflatiepercentages volgens de septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds worden dus toegepast als uitgangspunt voor de tariefvaststelling voor 2020. In deze circulaire zijn inflatiepercentages opgenomen uit de Macro Economische Verkenning, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het inflatiepercentage voor de materiële consumptie en het inflatiepercentage voor lonen en salarissen.
Op basis van deze uitgangspunten is de noodzakelijke trendmatige verhoging van de tarieven voor 2020 als volgt becijferd:

Inflatie Septembercirculaire Gemeentefonds
Getallen in %

2018

2019

2020

Materiële consumptie

2,20

1,50

1,60

Lonen en salarissen

2,60

3,40

2,50

Totaal (gem.)

2,40

2,45

2,05

Toegepast Begroting 2019

2,40

2,25

0,00

Tarief

 0,00

0,20

2,05

Cumulatief

 0,00

 0,20

2,25

Op basis van het voorgaande bedraagt de trendmatige verlaging van de tarieven voor 2020 in totaal 2,25%.

Belastingen

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Tarieven 2020
OZB-heffing is een percentage van de waarde

  • De onroerendezaakbelasting (OZB) is met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
  • De OZB-inkomsten worden, conform bestaand beleid, verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,25%. Deze inflatie bedraagt € 158.900 en wordt toegevoegd op de stelpost loon- en prijsstijgingen.
  • Om tot een structureel meerjarig sluitende begroting te komen worden de OZB-inkomsten nog met 4% extra verhoogd. Dit levert een extra opbrengst op van € 283.000.
  • De totale opbrengst bedraagt hierdoor € 7.506.000.

Bij de berekening van de tarieven 2020 is uitgegaan van een verwachte waardestijging van de woningen met 9,0% en een waardestijging van niet-woningen met 2,0%.
Het bovengenoemde betekent dat de tarieven wijzigen om de opbrengst van € 7.506.000 in 2020 te kunnen realiseren. In december 2019 worden de definitieve tarieven vastgesteld.
De OZB-tarieven 2020 op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tarief OZB

2020
Tarief in % van de waarde onroerend goed

2019
Tarief in % van de waarde onroerend goed

Woning

Eigenaar

0,1151

0,1182

Niet-woning

Eigenaar

0,3031

0,2886

Gebruiker

0,2370

0,2234

Totaal

0,5401

0,5120

Opbrengsten OZB
In de volgende tabel zijn de geraamde opbrengsten voor de OZB opgenomen.

Opbrengsten OZB
Bedragen x € 1.000

2020

2019

2018

2017

Woning

Eigenaar

5.135

4.836

4.481

4.215

Niet-woning

Eigenaar

1.474

1.389

1.273

1.229

Gebruiker

897

839

795

748

Totaal

2.371

2.228

2.068

1.977

Totaal

7.506

7.064

6.549

6.192

Hondenbelasting

Tarieven
De tarieven worden voor 2020 op basis van de inflatie verhoogd en worden weergegeven in de volgende tabel (afgerond op 10 cent).

Hondenbelasting
Bedragen in euro’s

2020

2019

2018

2017

Eerste hond

67,20

65,70

64,80

62,80

Tweede hond

112,10

109,60

108,20

104,80

Derde en volgende hond

157,00

153,60

151,50

146,80

Stijging t.o.v. vorig jaar

2,25%

1,35%

3,2%

-/-0,5%

De geraamde opbrengsten hondenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 186.000.

Toeristenbelasting

Tarieven
De tarieven worden voor 2020 op basis van de inflatie verhoogd en worden weergegeven in de volgende tabel (afgerond op 5 cent). Omdat de inflatie wordt berekend over niet afgeronde bedragen blijft het tarief voor campings en B&B (na afronding) in 2020 gelijk aan die van 2019.

Toeristenbelasting
Bedragen in euro’s

2020

2019

2018

2017

Tarief per overnachting voor:

Hotels

2,10

2,05

1,90

1,90

Campings en B&B

1,15

1,15

1,05

1,05

Stijging t.o.v. vorig jaar
hotels
campings en B&B

2,4%
0,0%

7,9 %
 9,5 %

0,0%
0,0%

8,6%
10,5%

Opbrengsten
De geraamde opbrengsten voor de toeristenbelasting 2020 bedragen € 466.000.

ga terug