Begroting 2020-2023

Grondbeleid

Financiële positie en resultaatverwachting

Voor de volgende grondexploitatie project is een exploitatieberekening opgesteld over de hele planperiode, en vraagt het college uw raad instemming met de herziene exploitatieberekening:

  • 3B4 Woningbouw

Financiën projecten

De boekwaarde van de projecten per 31-12-2017 bedroeg volgens de jaarrekening 2017 € 1.692.000. De verwachting is dat de boekwaarde in 2018 zal afnemen tot € 959.000

Boekwaarde projecten
Bedragen x € 1.000

31-12-2018
(jaarrekening)

31-12-2019
(prognose)

Grondexploitatieprojecten

4.426

2.190

Voorziening

3.605

2.147

Totaal voorraden

821

143

Voor een aantal grondexploitatie in exploitatie is een voorziening gevormd. De reden hiervoor is dat er een verlies op deze projecten wordt verwacht.
Prognose 31-12-2018 in bovengenoemde tabel sluit aan bij de eerste drie kolommen in onderstaande tabel. Vervolgens wordt de verwachte kosten en opbrengsten na 31-12-2018 weergegeven. Uiteindelijk wordt per project weergegeven wat het resultaat is inclusief de reeds getroffen voorzieningen.

Prognose voor de komende jaren

Projecten
Bedragen x € 1.000

Prognose boek-waarde 31-12-2019

Getroffen voorzien-ingen

Prognose boek-waarde na voorziening

Verwachte kosten

Verwachte opbrengsten

Resultaat na getroffen voorzieningen

Grondexploitatieprojecten

3B4 bouwgrondexploitatie

2.190

2.147

143

77

220

0

Totaal projecten

2.190

2.147

143

77

220

0

* Bij een negatief boekwaarde zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven.

Daarnaast zijn er projecten die niet onder de definitie grondexploitatie vallen. Deze worden verantwoord op de balans bij de vaste activa.

Voor het project Talsmalaan is nog geen exploitatieberekening over de hele planperiode opgesteld. De kosten van dit project wordt bij de materiële vaste activa opgenomen. Zolang de boekwaarde van het project beneden de verwachte marktwaarde ligt, zal dit geen invloed hebben op het resultaat. Op moment dat het een grondexploitatieproject wordt zal de boekwaarde worden ingebracht bij het grondexploitatieproject. De verwachte boekwaarde per 31-12-2019 zal naar verwachting € 560.000 bedragen.

Voor een aantal projecten zijn voorbereidingskosten gemaakt. De voorbereidingskosten worden opgenomen bij de immateriële vaste activa. Dit mag maximaal 5 jaar. Als het project een grondexploitatieproject wordt zal de boekwaarde worden ingebracht bij het project. Is het termijn van 5 jaar overschreden of wordt het geen grondexploitatieproject zal de boekwaarde worden afgeboekt ten laste van de exploitatie.
Hieronder zijn de volgende projecten opgenomen waarbij de verwachte boekwaarde 31 december 2019 zijn weergegeven:

  • Moviera

0

  • Doorwerth Centrum

300.000

  • Klooster en Groeneweg

45.000

  • Maatweg Renkum

20.000

  • Don Boscoweg Renkum

15.000

ga terug