Begroting 2020-2023

Financiering

Ontwikkelingen

Eén van de belangrijkste externe ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden is de renteontwikkeling. We kijken daarbij naar de korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar).
De 3-maandsrente bedroeg begin 2019 -0,31 %. In 2019 is dit percentage vrijwel stabiel gebleven en noteerde -0,38 % in augustus. De 10-jaarsrente noteerde begin 2019 0,77 %. In augustus ligt deze rente op 0,07%.
De verwachting van de grote banken is dat de korte termijn rente het komende jaar nog iets zal dalen naar -0,42 %. Voor de lange termijn rente verwachten zij een lichte stijging naar 0,24 %. In de meerjarenbegroting rekenen we voor de rente over het financieringstekort met 0,5 % voor 2020, 1,0 % voor 2021, waarna we dit jaarlijks met 0,5 % laten oplopen tot 2,0 % met ingang van 2023. De rekenrente voor lange termijn financiering en voor de toerekening van rentekosten aan investeringen is op basis van de verwachte rentekosten vastgesteld op 2,25 % voor 2020.

ga terug